บุคลากรสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผศ. ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3995
ผศ. ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3995
นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงาน
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3784
  นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์ ที่ปรึกษา
บุคลากรในสำนักงาน
  นางสาวนฤมล  ธีระศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3179
  นางมนัญชยา  แก้วอำไพ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3180
  นายวิชาญ  แก้วสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3772
  นายโชคชัย  พันธุ์ศรี นักวิชาการช่างศิลป์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3738
  นางรุ่งนภา  ศรชัยไพศาล ช่างพิมพ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3812
  - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3859
  ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  พันธุ์หิรัญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3782
  นางสาวสาครรัตน์  เภาประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3772
  นาวสาวสิดารัศมิ์  จันทร์แฉล้ม นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :02-3298000 ต่อ 3781
  นางสาวทรรศวรรณ  จงทอง นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kcthatsa@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
  นางสาวจิราพร  ภู่จิ๋ว นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kpjiraph@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3783
  นายวิศว  สว่างอารมณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : visawa.sa@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
  นางสาววรนารี  สักกะวนิช นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kaworana@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3091
  นางกชพร แสนยามาศ โอเปอเรเตอร์
  นายพงศกร ก้อนนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3781
  นางสาวทัศนีย์ ฟักหอม นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
  นางสาวศันสนีย์ เสริมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
     
  นางสาวพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
  นางชญาดา จอมทะรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นาวสาวธัญยพร กลัดอ่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางดวงพร ชื่นบาน พนักงานสถานที่
  นางบุญยานุช สุขสมบูรณ์ แม่บ้าน
  นางสาวนุสรา ชื่นบาน แม่บ้าน
  นางใจทิพย์ จันทรโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
  นางสาวกนกวรรณ สุขทองท้วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นายทัศนะ ธัญญเจริญ พนักงานธุรการ
  นางมาลี เนตรศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางประสงค์ สุประพาส พนักงานสถานที่
  นางสาวประทุม ฮวดเจริญ พนักงานธุรการ ส.4
  นางสาวดวงพร ไกรสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการขั้นสูง)
  นางสาวสิริกัญญา กิจกัญจนาสน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางทัศนีย์ สรัสสมิต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางณิชกานต์ รักใคร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวฐิติยา พัฒนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวณัฐวดี รัตนพรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวจรรยมณฑน์ สาระขวัญ พนักงานสถานที่
  นางสาวกันยาภัทร ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป