บุคลากรส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผศ. ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3995
นายโกมล วาดเขียน รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3784
บุคลากรในสำนักงาน
นางสาวนฤมล  ธีระศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3179
นางมนัญชยา  แก้วอำไพ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3180
นายวิชาญ  แก้วสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3772
นายอุดม  นิลรัตน์สุวรรณ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3060
นายเทอดศักดิ์  สุขดาว นักวิชาการช่างศิลป์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3738
นายศิริวัฒน์  อาดำ ช่างพิมพ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3812
นายโชคชัย  พันธุ์ศรี นักวิชาการช่างศิลป์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3738
นางรุ่งนภา  ศรชัยไพศาล ช่างพิมพ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3812
นายปฐมวัสส์  พิมพ์สวัสดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3859
ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  พันธุ์หิรัญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3782
นางสาวสาครรัตน์  เภาประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3772
นาวสาวสิดารัศมิ์  จันทร์แฉล้ม นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :02-3298000 ต่อ 3781
นางสาวทรรศวรรณ  จงทอง นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kcthatsa@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
นางสาวจิราพร  ภู่จิ๋ว นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kpjiraph@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3783
นายวิศว  สว่างอารมณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : ksvisawa@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
นางสาววรนารี  สักกะวนิช นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kaworana@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3091
นางกชพร แสนยามาศ โอเปอเรเตอร์
นายจริน  อ๊อดวงษ์ พนักงานพิมพ์ ออฟเซต
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3738
นายสำเริง  อ่อนชุ่ม พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3738
นายพงศกร ก้อนนิล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3781
นางสาวทัศนีย์ ฟักหอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092