บุคลากรสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผศ. ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3995
ผศ. ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3995
นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงาน
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3784
  นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์ ที่ปรึกษา
บุคลากรในสำนักงาน
นางสาวนฤมล  ธีระศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3179
นางมนัญชยา  แก้วอำไพ นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการชั้นสูง)
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3180
นายวิชาญ  แก้วสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3772
นายโชคชัย  พันธุ์ศรี นักวิชาการช่างศิลป์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3738
นางรุ่งนภา  ศรชัยไพศาล ช่างพิมพ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3812
นายปฐมวัสส์  พิมพ์สวัสดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3859
ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  พันธุ์หิรัญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3782
นางสาวสาครรัตน์  เภาประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3772
นาวสาวสิดารัศมิ์  จันทร์แฉล้ม นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :02-3298000 ต่อ 3781
นางสาวทรรศวรรณ  จงทอง นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kcthatsa@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
นางสาวจิราพร  ภู่จิ๋ว นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kpjiraph@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3783
นายวิศว  สว่างอารมณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : ksvisawa@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
นางสาววรนารี  สักกะวนิช นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kaworana@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3091
นางกชพร แสนยามาศ โอเปอเรเตอร์
นายพงศกร ก้อนนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3781
นางสาวทัศนีย์ ฟักหอม นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3298000 ต่อ 3092
  นางสาวพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
  นางชญาดา จอมทะรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นาวสาวธัญยพร กลัดอ่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางดวงพร ชื่นบาน พนักงานสถานที่
  นางบุญยานุช สุขสมบูรณ์ แม่บ้าน
  นางสาวนุสรา ชื่นบาน แม่บ้าน
  นางใจทิพย์ จันทรโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  นางสาวกนกวรรณ สุขทองท้วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นายทัศนะ ธัญญเจริญ พนักงานธุรการ
  นางมาลี เนตรศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางประสงค์ สุประพาส พนักงานสถานที่
  นางสาวประทุม ฮวดเจริญ พนักงานธุรการ ส.4
  นางสาวดวงพร ไกรสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการขั้นสูง
  นางสาวสิริกัญญา กิจกัญจนาสน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางทัศนีย์ สรัสสมิต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางณิชกานต์ รักใคร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวฐิติยา พัฒนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวณัฐวดี รัตนพรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวจรรยมณฑน์ สาระขวัญ พนักงานสถานที่
  นางสาวกันยาภัทร ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป