ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์รับบัตรจอดรถวันงาน 
ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับปริญญาบัตร และ รอบการซ้อมย่อย
กำหนดการอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ลางาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (วิทยาเขตชุมพร) 
วันซ้อมย่อย
สจล.
(วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) วันอาทิตย์ที่ 4 พศจิกายน 2561(เริ่ม 10:00 น.)
เช้า 8.00 - 12.00
บ่าย 13.00-1700
(ลาดกระบัง กทม.) วันเสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
มจพ.
วันจันทร์ที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
8.00 - เสร็จสิ้น
  วิทยาเขตปราจีนบุรี/วิทยาเขตระยอง วันศุกร์ที่ 9 พศจิกายน 2561  
มจธ.
วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
8.00 - เสร็จสิ้น
วันถ่ายภาพหมู่
สจล.
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
เวลา 7.00 - 12.00
มจพ.
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 7.00 - 12.00
มจธ.
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
เวลา 7.00 - 12.00
วันซ้อมใหญ
สจล.
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(ลาดกระบัง)
ภาคเช้า เวลา 6.00
ภาคบ่าย เวลา 10.00
มจธ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 6.00 - เสร็จสิ้น
มจพ.
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เช้า 5.30 บ่าย 11.00
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สจล.
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(ลาดกระบัง)
ภาคเช้า เวลา 6.00
ภาคบ่าย เวลา 10.00
มจธ.
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา
บ่าย 10.00
มจพ.
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค บางนา
เช้า 6.00 / บ่าย 10.30สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
สถานที่โหลดบัณฑิต (ฝึกซ้อมย่อย)
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
ลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์

hit counters

*****จำนวนบัณฑิต*****
  สจล. 5375 คน
มจพ. 5478 คน
 มจธ. 3731 คน
 

จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/วิทยาลัย
จำนวน
    1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1563
    2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
555
    3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
460
    4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
461
    5. ศิลปศาสตร์
118
    6. คณะวิทยาศาสตร์
1025
    7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
186
    8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
210
    9. คณะการบริหารและจัดการ
236
    10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
379
    11. วิทยาลัยนานาชาติ
66
    12. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
62
    13. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
54
รวม 5375
ข้อมูล ณ 22/8/61  
กำหนดการ สจล.
   4/11/61
  ซ้อมย่อย ว.ชุมพร
 3-4/11/61   ซ้อมย่อย สจล.
10/11/61    วันถ่ายภาพหมู่
11/11/61   วันซ้อมใหญ
 14/11/61   วันพิธี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
02-3298000 ต่อ 3192 , 3198

VDO การเดินทางมายังสถาบันฯ


INTELLIGENT TRAIN TRACKING SYSTEM FOR EASTERN RAIL ROUTE
ระบบติดตามรถไฟสายตะวันออกอัจฉริยะ

 
       
 
          
 

 
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 โทรสาร 02-329-8110
update24/10/61