ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 พระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย

  ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาวิชาการศึกษาเกษตร)
  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์์(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) มอบ

  ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  อ.ดร.วิเชียร์ เกตุสิงห์
  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)
  นายบุญนาค โมกข์มงคลกุล
       
วันถ่ายภาพหมู่
สจล. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 8.00 - 12.00 น.
มจธ. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 6.00 - 12.00 น.
มจพ. วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 7.00 - 11.00 น.
วันซ้อมย่อย
สจล. วิทยาเขตชุมพร(ซ้อมที่วิทยาเขต) วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 10.00 - เสร็จการซ้อม
ลาดกระบัง(ซ้อมที่สถาบันฯ) วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 8.00 - เสร็จการซ้อม
มจธ. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 13.00 - เสร็จการซ้อม
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 กลุ่มที่ 1 เวลา 8.00 -12.00 น.
                                      กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00 - เสร็จการซ้อม
มจพ. วันจันทร์ที่ 21 - พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 9.00 -19.00 น.
วันซ้อมใหญ่
มจธ. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 12.00 - เสร็จการซ้อม
มจพ. วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - เสร็จการซ้อม
สจล. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 10.30 - เสร็จการซ้อม
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มจธ. วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ***ช่วงเช้า*** เรียกแถว 6.00 น.
มจพ. วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ***ช่วงบ่าย*** เรียกแถว 10.00 น.
สจล. วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ***ช่วงเช้า*** เรียกแถว 6.00 น.
ลำดับขั้นการขึ้นรับตามรายชื่อ
 
เส้นทางการเดินทางมายังสถาบันฯ
แผนที่การเดินทาง (JPEG) (PDF)
แผนที่รอบสถาบันฯ (JPEG)
แผนที่ภายในสถาบันฯ (JPEG)
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
Website counter
*****จำนวนบัณฑิต*****
        มจธ. 4,110 คน
        มจพ. 5,400 คน
        สจล. 5,057 คน

ข้อปฎิบัติการจอดรถในไบเทค ในวันที่ 28-29 มกราคม 2556

1. บัตร VIP และบัตรกรรมการปฎิบัติงานสามารถจอดได้ทุกพื้นที่ที่อนุญาตให้จอด
2. บัณฑิตที่ได้รับบัตรจอดรถสามารถเข้ามาจอดได้ในบริเวณพื้นที่ที่อนุญาตให้จอดรถ(P2 P3 P4 P6 B2)
3. รถคันใดที่ไม่มีบัตรจอดรถ อนุญาตให้เข้ามา รับ-ส่ง ได้ แต่ไม่สามารถจอดในไบเทคได้
4. สถาบันฯมีพื้นที่รองรับผู้ที่ไม่มีบัตรจอดรถ ขอให้ไปจอดได้ที่ศูนย์การค้า MEGA bangna
    มีรถบริการรับส่ง จาก MEGA bangna ถึง ไบเทค (รายละเอียดแนบ)
5. ประตูไบเทคเปิดให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่ เวลา 4.30 น.
    ดูพื้นที่การจอดรถได้ตามแผนผัง

   

 

ชุดครุย   ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี  (รายละเอียด)

   
       
       
       
       
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
pr@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ 02-329-8111 , โทรสาร 02-329-8110